Témata

Dlouhodobé využití krajiny v České republice

Téma je zaměřeno na hodnocení změn využití krajiny na základě studia starých topografických map od poloviny 19. století do současnosti. Na základě mapových podkladů z let 1836-1852, 1876-1880, 1952-1957, 1988-1995, 2002-2006 a ze současnosti je prováděno hodnocení změn využití krajiny, stability využití krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny v celém území České republiky.

Procesy v krajině chráněných území

Téma zkoumá, jak recentní, především antropogenně podmíněné změny ovlivňují krajinu chráněných území. Jedná se např. o fragmentaci cenných ekosystémů, zvýšený antropogenní tlak v podobě urbanizace a rekreace, resp. intenzifikace zemědělství a naopak opouštění krajiny projevující se v jejím zarůstání.

Zelená infrastruktura a ekosystémové/krajinné služby

Téma zahrnuje identifikaci a mapování zelené infrastruktury (ZI) včetně ekologických sítí, a navazující hodnocení funkcí a služeb krajiny, resp. ekosystémů. Hodnocení se zaměřuje mj. na konektivitu, vývoj ZI, vliv na ekologickou stabilitu okolní krajiny.

Dopady environmentálních změn na krajinu

Dopady environmentálních změn na krajinu

Agrolesnické systémy

Agrolesnické systémy