Projekty

Aktuálně řešené projekty

Managment of Green infrastructure in Central European Landcapes (MaGICLandscapes)

MaGICLandscapes je mezinárodní projekt, který byl zahájen v červenci 2017 a bude trvat do poloviny roku 2020. Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Central Europe, spolufinancovaného Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Na projektu budou pracovníci VÚKOZ spolupracovat pod vedením Technické univerzity v Drážďanech s dalšími 9 partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a České republiky. Projekt se zabývá otázkami, jak identifikovat zelenou infrastrukturu (ZI) a jak ji chránit a rozvíjet ve prospěch společnosti. Je rozdělen na tři části.

Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

Projekt odpovídá na potřebu reakce na dopady změny klimatu a má vést k zefektivnění implementace opatření, reagujících na nárůst četnosti epizod dlouhotrvajícího sucha v ČR. Je podpořen Technologickou agenturou ČR a spolupracují na něm tři instituce: Univerzita Karlova, Czech Globe a VÚKOKZ, společně s aplikačními garanty – Českým rozhlasem, Státním pozemkovým úřadem, Veronicou a Pavučinou.

Ukončené projekty

Monitoring přirozených lesů České republiky

Projekt se zabývá analýzou a monitoringem stavu ekosystémů vázaných na přirozené lesy České republiky, které představují významná refugia původních, druhově bohatých a dříve často rozšířených prvků středoevropské krajiny, jako jsou např. velmi staré a přestárlé stromy s uvolněnou kůrou či stromovými dutinami, přítomnost mrtvé dřevní hmoty, apod.