Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

vodokospodarske_stavby
Název:
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
Kód projektu:
DG18P02OVV019
Téma:
Trvání:
2018-2022
Aktuálně řešený projekt

Hlavním cílem projektu je přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnoticích kritérií pro specifickou skupinu objektů industriálního dědictví – historické vodohospodářské stavby. Přístup k řešení projektu je pojat interdisciplinárně, podílí se na něm pět odborných institucí sdružených ve výzkumném konsorciu, a to Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Národní památkový ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Historický ústav Akademie věd, v.v.i.

Hlavním výstupem projektu je vytvoření metodiky pro jednoznačnou identifikaci, třídění, hodnocení z hlediska památkové péče, ochranu a obnovu historických vodohospodářských objektů, a to pro potřeby nejen odborných pracovníků památkové péče, výkonné orgány památkové péče, správní orgány, ale i pro projektanty a vlastníky objektů. Dalšími cíli projektu jsou soubory certifikovaných map s odborným obsahem, které budou vizualizovat výsledky výzkumu VH-objektů v pěti pilotních územích a budou implementovány do IS NPÚ ve formě tematických databází. Rovněž bude vytvořen soubor map obsahující analýzu vývoje VH-objektů na území ČR v pěti časových obdobích.

V počátku řešení byly provedeny v rámci Etapy 1 tyto dílčí aktivity: sjednocení odborné terminologie oboru vodního hospodářství a návrh třídníku VH-objektů, návrh souboru hodnoticích kritérií VH-objektů pro potřeby památkové péče, hodnocení vybraných typů VH-objektů. Cílem etapy 2 je identifikace VH-objektů na území ČR od poloviny 18. století do současnosti s využitím historických topografických map. V prvním roce řešení projektu byla řešitelským týmem VÚKOZ provedena analýza původních mapových klíčů jednotlivých topografických mapování a zahájeny práce na komplexním katalogu s průvodcem a příklady z map pro identifikaci VH-objektů z topografických map. Etapa 3 zastřešuje práce v pilotním území povodí Svitavy, kde ve spolupráci všech řešitelských týmů probíhá průzkum a výzkum VH-objektů a ověřování navrženého souboru hodnoticích kritérií na vybraných VH-objektech. Hlavním cílem etapy 4 je dokumentace a hodnocení VH – objektů v dalších modelových územích na základě ověřených metodických postupů z Etapy 3. Hlavním cílem etapy 5 je prezentace výsledků odborné i laické veřejnosti. Formou putovní výstavy opatřené kritickým katalogem bude veřejnost seznámena s metodickým postupem hodnocení historických vodohospodářských objektů a s výsledky hodnocení VH – objektů z pohledu památkové péče v pěti modelových územích.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) (nositel: výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.).