Drought Stories: Local Context of Extreme Climate Events, their Perception and Willingness of Actors to Public Participation

Název:
Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci
Kód projektu:
TL02000048
Téma:
Trvání:
2019-2021
Aktuálně řešený projekt

Projekt odpovídá na potřebu reakce na dopady změny klimatu a má vést k zefektivnění implementace opatření, reagujících na nárůst četnosti epizod dlouhotrvajícího sucha v ČR. Je podpořen Technologickou agenturou ČR a spolupracují na něm tři instituce: Univerzita Karlova, Czech Globe a VÚKOKZ, společně s aplikačními garanty – Českým rozhlasem, Státním pozemkovým úřadem, Veronicou a Pavučinou.

Projekt kombinuje bioklimatologii a krajinnou ekologii s antropologií, sociologií a analýzou politik. Aspiruje tak na vytváření věcně podložených doporučení s respektem ke každodenní praxi místních aktérů. Díky zapojení médií, neziskových organizací i orgánu státní správy vytváří nástroje pro rozvíjení dialogu mezi klíčovými skupinami aktérů.

Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení běžných občanů, hospodářů krajiny a veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem a motivovat je k udržitelnému nakládání s vodou. Mezi dílčí cíle patří: 1) identifikovat dominantní narativy sucha v expertních, politických, mediálních a lokálních diskursech, 2) identifikovat způsoby posilování občanské participace, dialogu mezi laiky a experty v otázce opatření, reagujících na epizody sucha, včetně monitoringu sucha laiky (citizen science) i posilování připravenosti obyvatel na výskyt sucha a 3) vytvořit multimediální aplikaci, vizualizující proměnu krajiny ve vztahu k nedostatku vody, včetně map i predikcí, modelující přírodní i společenské dopady dlouhodobého sucha a zhodnotit její využitelnost ve výchově, tvorbě politik i komunikací s širší veřejností.

Hlavní oblastí výzkumu je krajina jižní Moravy, která dlouhodobě patří mezi oblasti nejvíce postižené suchem. Konkrétně se jedná o vybrané lokality na Kyjovsku a v okolí Novomlýnských nádrží.