Odbor ekologie krajiny

Stručná charakteristika náplně práce odboru ekologie krajiny:

Dlouhodobé využití krajiny v České republice na základě starých topografických map

Odbor krajinné ekologie a geoinformatiky vlastní jedinečnou databázi starých topografických map na území České republiky v digitální podobě a celorepublikovou digitální mapovou vrstvu využití krajiny v České republice z období 2. rakouského vojenského mapování (1836–1852), 3. rakouského vojenského mapování (1876–1880), 50. let 20. století (1952–1955), 90. let 20. století (1988–1995) a počátku 21. století (2002–2006). Na základě těchto mapových podkladů je prováděno hodnocení změn využívání krajiny, stability využívání krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny – více informací je uvedeno na http://www.zmeny-krajiny.cz. V rámci tohoto směru jsou zkoumány i vlivy hlavních hospodářských činností na krajinu a zkoumán potenciální vývoj krajiny do budoucna.

Přírodní procesy v krajině a jejich využití při správě chráněných území a hospodaření v krajině

V oblasti ochrany přírody se odbor zapojil do vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrhu ochranných a optimalizačních opatření. Byl také monitorován výskyt třtiny pobřežní a sledována sukcese na štěrkových lavicích v EVL Ostravice po řízených vodohospodářských úpravách. V neposlední řadě byl zkoumán vývoj biotopů v ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko, analyzována intenzita hospodaření v ptačí oblasti a jejich vliv na výskyt dotčených ptačích druhů.

Ekologické sítě v krajině, funkce krajiny a ekosystémové služby

Výzkum ekologických sítí v krajině se zaměřuje především na jejich funkčnost, konektivitu, vývoj, vliv na ekologickou stabilitu okolní krajiny a ekosystémové služby, které mohou ekologické sítě poskytovat. Výzkum byl realizován především pomocí mezinárodního projektu, který se zabýval ekologickými sítěmi v oblasti střední Evropy.

Tvorba mapových výstupů v geografických informačních systémech

Nejvýznamnějším a nejkomplexnějším geoinformatickým a kartografickým projektem odboru krajinné ekologie a geoinformatiky byl Atlas krajiny ČR, který získal ocenění doma i v zahraničí. Atlas krajiny ČR je první komplexní atlasové dílo v samostatné éře České republiky. Poprvé jsou v atlase zařazeny mapy ČR v měřítku 1 : 500 000. Přínosem Atlasu krajiny ČR jsou analytické a syntetické mapy, vytvořené moderními kartografickými a geoinformačními nástroji. Mezi další mapové výstupy patří mapy vycházející z výzkumu dlouhodobého využití krajiny (viz předchozí výzkumný směr) nebo mapy koncentrací prvků vycházející ze spolupráce s odborem biomonitoringu (mezinárodní projekt Biogeochemický průzkum lesů jako podklad pro dlouhodobé využívání krajiny ČR).